Privacy statement

Solliciteren bij Calco

Met deze privacy policy willen we u op de hoogte brengen dat uw gegevens correct volgens de Wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt.

Calco Group B.V. (hierna: CALCO) verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf. CALCO hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Algemeen
Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die bezoekers van de website van CALCO achterlaten. Tijdens een bezoek op onze website kunt u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te geven. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de website, gaat u akkoord met deze Privacy Policy. Wanneer u niet akkoord gaat, kunt u niet via deze wijze solliciteren bij CALCO.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u informatie aanvraagt of opgeeft via de website vragen wij om gegevens zoals naam, contactgegevens, CV en andere gegevens die nodig zijn voor de sollicitatie.   

Wanneer een sollicitatie niet binnen het gevraagde profiel valt, kan er op basis van geautomatiseerde besluitvorming, een afwijzing volgen. Dit om de grote aantallen sollicitaties in goede banen te leiden.

Wij verwachten van u dat u ons correcte gegevens verstrekt. CALCO verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Ten behoeve van de correcte verwerking van de gegevens worden de gegevens tevens verwerkt door OTYS, de leverancier van de software ten behoeve van de online sollicitatiemogelijkheden, die hiervoor een bewerkersovereenkomst heeft afgesloten met CALCO, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Indien u via de website solliciteert op een functie binnen CALCO, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie. Uw gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van digitale nieuwsbrieven, voor zover u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Onderdeel van de verwerking is dat uw gegevens kunnen worden doorgezonden naar een of meerdere van de tot CALCO behorende ondernemingen, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor de afhandeling van uw verzoek of sollicitatie. Uw toestemming voor deze verwerking is te allen tijde weer in te trekken, door een email te sturen naar het mailadres onder het kopje ‘Contact’.

Bewaren van informatie
CALCO bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan CALCO worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan CALCO worden verstrekt.

CALCO bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. In het geval van een sollicitatie is dit maximaal 12 maanden, waarna CALCO de gegevens zal verwijderen van de sollicitatie. CALCO kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. CALCO heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.

Bij elk bezoek aan de website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. CALCO bewaart en gebruikt deze gegevens om de navigatie en bezochte pagina's te analyseren en voor marketingdoeleinden, om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren. 

Delen van informatie
CALCO zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij: 

  •  u hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven; 
  •  de doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en CALCO gesloten overeenkomst 
  •  de doorgifte noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u, waarbij deze maatregelen noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Hieronder begrepen een sollicitatie bij CALCO; 
  •  CALCO dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures; of 
  •  CALCO van mening is dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de website. 

Contact
Als u wenst te reageren op deze Privacy Policy of wanneer CALCO naar uw mening niet in overeenstemming met deze Privacy Policy handelt, vragen we u contact met CALCO op te nemen, via info@calco.nl.